?

Log in

No account? Create an account
ik zit vol maar ik wil chips. hoe kan dat en wat betekent het? - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 17th, 2008|02:17 pm]
marieke
ik zit vol maar ik wil chips. hoe kan dat en wat betekent het?
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2009-01-03 03:15 pm (UTC)

chips

Je bent verslaafd.

Aan junkfood. Ga hulp halen, anders kan het je oren gaan kosten.

(Reply) (Thread)