?

Log in

No account? Create an account
hier komt het komt het komt het - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

hier komt het komt het komt het [Jun. 2nd, 2006|12:50 pm]
marieke
ik ga een enorm lang verhaal schrijven. ik weet zelf wel hoe dat komt: ik heb ontzettend veel dingen te doen die echt gedaan moeten worden, dus heb ik ook veel dingen die ik in plaats daarvan kan doen. dat weet ik gewoon.

mayan visions van june nash. americas van peter winn. number our days van meyerhoff. writing women's worlds van abu-lughod. het paradijs overzee van oostindie. kwakijutl van boaz. anthropology a student's guide to theory and methods van barrett. boodschapjes van de lidl.

genoeg geschreven. alles op.
LinkReply