?

Log in

de dingen die ik doe. de dingen die ik denk. ik ben van elastiek. - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 27th, 2008|04:19 pm]
marieke
de dingen die ik doe.
de dingen die ik denk.
ik ben van elastiek.
LinkReply