?

Log in

sukkel - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

sukkel [Oct. 9th, 2008|05:22 pm]
marieke
misschien denkt iemand wel dat ik een sukkel ben. ik ben helemaal geen sukkel!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kokosnoot
2008-10-10 09:41 am (UTC)
ga es ff gewoon leren joh! ik heb je wel door, zelfstudieweek zeker?
(Reply) (Thread)